Nâng cao công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sáng 14-3, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học bằng hình thức trực tuyến với chủ đề: 'Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở'.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Báo cáo đề dẫn, Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định: Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “... Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”; cụ thể hóa các quy định tại các Điều 46, 64, 68 của Hiến pháp năm 2013, hướng tới xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý để huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Trung tướng Lê Quốc Hùng trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 54 bài tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Các tham luận đề cập toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò chủ động tham gia của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhất là đã tập trung luận giải, làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và vị trí, vai trò, tầm của dự án luật nêu trên đối với đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo tại các điểm cầu. Ảnh chụp qua màn hình

Các đại biểu dự hội thảo.

GS, TS Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận tại hội thảo.

Đồng thời, các tham luận còn luận giải việc xây dựng các luận cứ khoa học, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để bảo đảm cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động tốt hơn; từ thực tiễn công tác, chiến đấu, phân công, phân cấp, quan hệ phối hợp của công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Phân tích, luận giải cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm, những vấn đề trọng tâm cần quan tâm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thời gian tới.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-cong-tac-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-688709

Tin liên quan