Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của đảng viên

Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng nhân dân noi theo

Thành ủy TP HCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những kết quả nổi bật trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là TP HCM đã xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Vì nhân dân phục vụ

Thực hiện các quy định của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn 01-HD/TU về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của Thủ tướng tặng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác

Hướng dẫn 01 yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tự giác đăng ký những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, sinh hoạt. Bên cạnh đó, bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đề bạt và luân chuyển cán bộ hằng năm và đánh giá nhiệm kỳ.

Các nội dung nêu gương được các cấp ủy, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu lựa chọn triển khai, đăng ký thực hiện gồm: Không vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, pháp luật; không tham nhũng, hối lộ, lãng phí; không có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực với người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đạo đức công vụ; xây dựng phong cách dân chủ, quần chúng, nêu gương; sẵn sàng lắng nghe, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân; nghiêm túc, tự giác trong học tập, thi hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm; thường xuyên đi cơ sở, sâu sát lĩnh vực, địa bàn phụ trách; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, vì nhân dân…

Thực hiện thường xuyên, thực chất

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, các cấp ủy Đảng, chính quyền và từng lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy phải quán triệt nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", với yêu cầu học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương một cách thường xuyên, thực chất.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn lại ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Đó là: Học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Làm theo Bác là hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc mà thực tiễn đặt ra.

Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác một cách gương mẫu và tự giác. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

"Đối với cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng của Bác xét cho cùng là từng cá nhân phải phấn đấu, nỗ lực, cống hiến hết mình, nêu cao trách nhiệm trước Đảng và có tấm lòng với nhân dân, biết trăn trở trước khó khăn, vất vả của người dân. Từng vị trí công tác, từng cơ quan, đơn vị phải làm tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình; không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nêu gương sáng, giữ gìn kỷ luật kỷ cương của Đảng. Đây là yêu cầu tự thân hằng ngày của người đứng đầu các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên. Học và làm theo Bác từ những điều bình dị, thiết thực, đời thường, không vì thành tích, không phải do áp lực, do sợ hãi mà bằng tự thân thôi thúc, hiểu được việc làm có ích cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân, cho lòng tự trọng của mỗi người" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su/xac-dinh-ro-trach-nhiem-guong-mau-cua-dang-vien-20211219200411776.htm

Tin liên quan