Khẳng định tầm nhìn biện chứng và sức mạnh ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo TTXVN, trả lời phỏng vấn của phóng viên, nhà nghiên cứu Rosario del Pilar Pentón Díaz, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hiệu trưởng Trường Đảng cao cấp Nĩco López, nhận định rằng bài viết 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy tầm nhìn biện chứng và sức mạnh ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày một hiện đại hơn.

Nhà nghiên cứu Pentón Díaz cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tư liệu quý xét từ góc độ lý luận và phương pháp luận. Tính khoa học của bài viết thể hiện qua việc phân tích mối quan hệ giữa việc ứng dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn xã hội Việt Nam và những kết quả mà Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Bà Pentón Díaz nhấn mạnh, chủ nghĩa xã hội không nên là những bản sao hay sự bắt chước một trải nghiệm trước đó, mà phải là sự sáng tạo với bản sắc riêng của mỗi nước, phù hợp điều kiện lịch sử, văn hóa cụ thể, cũng như nhận thức của xã hội nội tại, do đó, cách diễn giải riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam trong việc hoạch định tương lai chính là yếu tố mang tính chất quyết định nhất của con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Theo bà Pentón Díaz, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật tầm nhìn biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ việc phân tích bối cảnh lịch sử phức tạp của Việt Nam sau chiến tranh cho tới quyết tâm và niềm tin tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; quan điểm mạnh dạn, táo bạo trong việc đánh giá tính phức tạp của tiến trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội và diễn giải một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin... Nhà nghiên cứu Cuba nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích đồng thời các xu hướng kinh tế, chính trị và tư tưởng; nhìn nhận cả những thành công và tồn tại của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Pentón Díaz cũng bày tỏ ấn tượng về những khái niệm lý luận lẫn thực tiễn về việc vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với việc Nhà nước giữ vai trò quyết định trong bảo đảm công bằng xã hội; quan điểm phát huy nhà nước pháp quyền để tăng cường tính thể chế và pháp lý của mọi tiến trình được triển khai trong xã hội Việt Nam, hướng tới mục tiêu duy trì vai trò chủ thể quyền lực của nhân dân; chủ trương hội nhập quốc tế với lập trường đa phương và tầm nhìn đấu tranh vì hòa bình, bảo vệ bản sắc và chủ quyền quốc gia.

Về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, nhà nghiên cứu Pentón Díaz khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc đã không ngừng vun đắp mối quan hệ song phương trong thời kỳ đấu tranh và xây dựng đất nước, tạo nên những tình cảm anh em, tình đồng chí vượt qua những khái niệm vật chất thông thường.

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/khang-dinh-tam-nhin-bien-chung-va-suc-manh-y-chi-cua-dang-cong-san-viet-nam-672602/

Tin liên quan