Không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học là một trong những nội dung trong công văn gửi các Sở và trường học của Bộ Giáo dục, Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc nghiêm túc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024.

Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Các địa phương chỉ đạo và quán triệt cơ sở giáo dục thực hiện đúng việc vận động, quản lý và sử dụng khoản tài trợ, viện trợ. Các cơ sở giáo dục công khai về cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính; chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu.

Nguồn: VTV

Tin liên quan