Lời dạy của Bác sống mãi với thời gian

Từ khi Đảng ta mở cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu, học tập và làm theo gương Bác đã trở thành một phong trào mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Cả hệ thống chính trị và toàn dân trong những năm qua đã theo sự định hướng của Trung ương Đảng trong việc học tập và làm theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua chủ đề hằng năm. Từ đó, đời sống chính trị được nâng lên một bước rất đáng ghi nhận.

Các tập thể, cá nhân thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Ninh được khen thưởng vì có thành tích trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021.Ảnh: TTXVN

Thực tế tình hình đất nước những năm gần đây cho thấy dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với quần chúng, giữa nhân dân với chính quyền, giữa quân và dân ngày càng được quyện chặt với nhau, tạo thành sức mạnh vô địch - một khối thống nhất không gì lay chuyển được. Đó cũng chính là những biểu hiện của việc học tập và làm theo tư tưởng Bác Hồ.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thờ ơ với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở một số cơ sở Đảng, vẫn có những cấp ủy tổ chức quán triệt chưa tới nơi tới chốn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động. Chính vì vậy, tại một số địa phương, đơn vị đã xảy ra tình trạng năm nào cũng triển khai chủ đề học tập nhưng hời hợt, chưa gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị mình, thậm chí làm theo kiểu "được chăng hay chớ".

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng học mà không làm theo, học mà làm theo nửa vời, làm theo cho có lệ... Không ít cấp ủy, người đứng đầu khoán trắng cho cơ quan chuyên môn, thiếu kiểm tra đôn đốc, không kịp thời biểu dương nhân rộng; thấy việc tắc trách, chậm trễ, sai sót mà không nghiêm khắc phê bình, chấn chỉnh, thậm chí "làm thinh"...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của Chính phủ".

Lời dạy của Bác dễ hiểu mà thấu nghĩa, đạt tình và sẽ sống mãi với thời gian. Đây là kim chỉ nam cho mỗi chúng ta.

Nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su/loi-day-cua-bac-song-mai-voi-thoi-gian-20220227202336206.htm

Tin liên quan