Tổ chức tín dụng được tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng đối với khoản cho vay Vietnam Airlines

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 450/QĐ-TTg quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho VNA vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Quyết định này được phê duyệt theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17-11-2020 của Quốc hội và Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 29-7-2020 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 31-12-2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Thông tư số 04/2021/TT-NHNN, số tiền tái cấp vốn tối đa đối với từng khoản cho vay VNA không vượt quá số tiền cho vay theo giấy đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng. Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn (nếu có). Lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn.

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn (hết thời hạn tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn nếu có), tổ chức tín dụng phải trả hết số dư gốc khoản vay tái cấp vốn.

Ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của VNA và đánh giá về khả năng trả nợ đầy đủ gốc và/hoặc lãi của VNA sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ của VNA trong thời hạn tối đa không quá 3 năm (bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ) nhưng không muộn hơn ngày 31-12-2024.

Trường hợp khoản nợ của VNA đến hạn trả nợ mà không được tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-4-2021.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/995593/to-chuc-tin-dung-duoc-tai-cap-von-4000-ty-dong-doi-voi-khoan-cho-vay-vietnam-airlines

Tin liên quan