Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã có Kế hoạch số 290 về thực hiện Chỉ thị 35. Trong đó, có nêu rõ, Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết đại hội cấp mình đã đề ra.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng phải được thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo đó, Đại hội chi, đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020; cấp huyện và tương đương sẽ bắt đầu từ tháng 6 và hoàn thành trước 31-8-2020; cấp tỉnh, tiến hành trong tháng 9.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Mỗi cấp ủy huyện và tương đương lựa chọn một số đảng bộ cơ sở để chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương đại hội, bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Đối với cấp huyện và tương đương, có 2 Đảng bộ dự kiến tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm, gồm: Đảng bộ huyện Xuân Lộc và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ huyện Tân Phú và Đảng bộ huyện Định Quán, dự kiến tổ chức thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với việc tổ chức đại hội, chú ý thực hiện các công việc thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị mình.

Trong đó, cần tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Tin liên quan