Để bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân

Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TC).

Tiếp nối thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2021. Từ đó, Quảng Ninh đã chủ động thực hiện nhiều nội dung công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thực sự là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân địa phương tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau Hội nghị triển khai của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy các cơ quan, đơn vị; đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 23/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 350/UBND-TH5 ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 100% các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được lựa chọn tham gia Ban chỉ đạo, tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử) đều nắm chắc, hiểu sâu đầy đủ nội dung quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp.

Đồng thời, các đoàn thể và tổ chức xã hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân tham gia công tác chuẩn bị và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử. Thông qua tuyên truyền đã từng bước giúp Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp, làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 23/5, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Được biết, Tỉnh ủy Quảng Ninh xác định có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử ở từng cấp là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND; tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; phấn đấu đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là người dân tộc thiểu số khoảng 10%; phấn đấu đạt tỷ lệ người trúng cử đại biểu HĐND các cấp là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt tỷ lệ ít nhất là 10%...

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh công tác tuyên truyền, HĐND các cấp ở Quảng Ninh sẽ tập trung lãnh đạo việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp; Coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử, quyền bầu cử theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ. Cấp huyện, cấp xã chủ động rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, hộ tịch, hộ khẩu đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 theo quy định của pháp luật đảm bảo chính xác, hiệu quả. Toàn tỉnh phấn đầu hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trước ngày 17/2/2021; hội nghị hiệp thương lần thứ 2 trước ngày 19/3/2021; hội nghị hiệp thương lần thứ 3 trước ngày 18/4/2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo bầu cả các cấp sẽ kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lợi; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Thời gian tới, các công tác chuẩn bị của Quảng Ninh sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống đại dịch COVID-19, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2021.

Công tác chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chắc chắn, thực hiện đúng Luật pháp, đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, sẽ là tiền đề thuận lợi để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được thực hiện thắng lợi; để ngày bầu cử (dự kiến diễn ra vào ngày 23/5) sẽ thực sự là ngày hội của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN

Tin liên quan